Wytyczne dla prac dyplomowych

Zalecane parametry dla prac dyplomowych

 
Kryterium Inżynierska Magisterska
Objętość
  • 40 - 60 stron
  • 60 - 80 stron
Cel pracy Ma charakter praktyczny Ma charakter badawczy
Zakres pracy

Wymaga wykorzystania właściwych informatycznych/ ilościowych/ metod/ technik/ narzędzi badawczych

Wymaga poprawności interpretacji otrzymanych wyników analiz

Wymaga wykorzystania właściwych metod badawczych (w tym przeglądu literaturowego) do rozwiązania problemu

Wymaga poprawności toku wywodów oraz interpretacji wyników badań 
Głębia opisu, wiedza dziedzinowa Omówienie metod/ technik/ narzędzi adekwatnych do problemu i zakresu pracy (ich opis) Krytyczna analiza adekwatnej literatury, opis problemu badawczego, jego rozwiązania (opis metod badawczych) i sposobu weryfikacji; zdefiniowanie celów badawczych
Dobór źródeł Specjalistyczna literatura dotycząca poruszanej dziedziny, studia przypadku Bogata literatura, także w jęz. obcych 
Wykonanie: MAPRIT, 2018