Strategia rozwoju Katedry

Motto działania: Katedra Systemów Transportowych – znaczący w skali kraju i wiodący w regionie ośrodek rozwijający i propagujący nowoczesne rozwiązania w zakresie transportu i w jego otoczeniu, kształcący na możliwe najwyższym poziomie kadry dla wielu dziedzin gospodarki.

 

Obszary działań

 • logistyka i spedycja:
  • badanie i modelowanie systemów dystrybucji towarów na obszarach miejskich;
  • rozwój technik optymalizacji i algorytmów dla potrzeb systemów logistycznych;
  • opracowanie mechanizmów integracji ogniw łańcuchów dostaw;
  • rozwój i zastosowanie metod z zakresu inżynierii danych i uczenia maszynowego do analizy i wspomagania procesów decyzyjnych w systemach logistycznych;
  • rozwój technik optymalizacji i algorytmów dla potrzeb wewnętrznych łańcuchów logistycznych przedsiębiorstw;
  • zastosowanie technik symulacji komputerowych do projektowania, analizy i zachowania się systemów logistycznych w zmiennych warunkach zewnętrznych.
 • transport pasażerski zbiorowy (miejski i regionalny):
  • rozwój metod planowania systemów i tras transportu zbiorowego;
  • analiza skuteczności poszczególnych środków zapewniających priorytet pojazdom publicznego transportu zbiorowego;
  • rozwój nowoczesnych technik i narzędzi pomiarowych w transporcie zbiorowym;
  • aktualizacja metod oceny jakości transportu zbiorowego w miastach regionach;
  • rozwój sposobów integracji transportu kolejowego z innym podsystemami z uwzględnieniem kontekstu lokalnego jak i regionalnego;
  • wykorzystanie lokalnych systemów transportu zbiorowego do obsługi ruchu turystycznego.
 • nowoczesne formy transportu pasażerskiego indywidualnego:
  • analiza efektywności funkcjonowania stref płatnego parkowania;
  • system Park&Ride – w tym zagadnienie optymalizacji lokalizacji i wielkości parkingów zarówno w obszarach miejskich jak i zamiejskich szczególnie w sąsiedztwie przystanków kolejowych;
  • carpooling, także jako forma zapewnienia obsługi transportowej na obszarach wiejskich, a także obszarów przemysłowych na terenach podmiejskich;
  • carsharing w tym wprowadzenie taboru elektrycznego oraz popularność tego systemu wśród turystów;
  • urządzenia transportu osobistego (UTO) m. in. hulajnogi elektryczne.
 • ruch niezmotoryzowany (wraz z działaniami propagującymi):
  • dalsze udoskonalanie procedury opracowania planów zrównoważonej mobilności z uwzględnieniem polskiej specyfiki i uwarunkowań lokalnych;
  • analiza wpływu kontekstu przestrzennego oraz jakości infrastruktury na wybór trasy w ruchu pieszym i rowerowym;
  • doskonalenie sposobu propagowania ruchu niezmotoryzowanego w obszarze miast, a także w terenach rekreacyjnych;
  • metody poprawy wzajemnego bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym.
 • prognozowanie podróży i ruchu osób oraz przewozu ładunków:
  • doskonalenie metod uwzględniających przepływy międzygałęziowe potoków pasażerskich;
  • opracowanie modelu ruchu niezmotoryzowanego uwzględniającego wpływ jakości infrastruktury transportowej na wielkość ruchu, zwłaszcza rowerowego;
  • specyfika ruchu turystycznego w modelowaniu ruchu zarówno w skali miasta jak i w kontekście regionalnym;
  • rozwój metod prognozowania ładunków w sieciach logistycznych;
  • możliwość wykorzystania baz danych telefonii komórkowej dla potrzeb weryfikacji wyników kompleksowych badań ruchu;
  • kierunki integracji planowania struktury przestrzennej miasta oraz aglomeracji z systemem transportowym.
 • doskonalenie procesu dydaktycznego poprzez ciągłą weryfikację zakresu i treści prowadzonych różnych form zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem zmieniających się oczekiwań rynku pracy.

 

Sposoby działań

 • prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników, także w celu ich popularyzacji w szerszym środowisku potencjalnych użytkowników,
 • udział w konferencjach naukowych zagranicznych (mający na celu wzbogacanie wiedzy, otwarcie na nowe kierunki badań, a także nawiązywanie współpracy naukowej, w tym dla potrzeb realizacji projektów międzynarodowych) oraz krajowych konferencjach naukowych i naukowo-technicznych (prezentowanie i propagowanie osiągnięć Katedry, kreowanie wizerunku Katedry jako nowoczesnego ośrodka naukowego wśród innych jednostek badawczych i naukowych, a także firm i jednostek samorządu terytorialnego),
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz firmami mająca na celu praktyczne wdrożenie osiągnięć Katedry, a jednocześnie pozwalająca na dalsze ich udoskonalenie poprzez uwzględnienie specyfiki obszaru współpracy,
 • organizacja studiów podyplomowych umożliwiających propagowanie nowoczesnej wiedzy w obszarze transportu i jego otoczeniu,
 • współpraca z uczelniami zagranicznymi mająca na celu wymianę doświadczeń naukowych, poszukiwanie wspólnych kierunków badań i doskonalenie procesu dydaktycznego,
 • inicjowanie i prowadzenie badań odpowiadających najnowszym trendom w transporcie, np. wykorzystanie w ruchu hulajnóg elektrycznych, a także analiza wpływu ich przejazdu na bezpieczeństwo szczególnie pieszych, wypadki powodowane przez rowerzystów zarówno względem pieszych jak i ruchu samochodowego, wykorzystanie rowerów towarowych w obsłudze centrum miasta i zespołów rekreacyjnych,
 • zdobywanie grantów badawczych NCBR oraz NCN, a następnie ich terminowe realizowanie,
 • zwiększenie potencjału kadrowego poprzez uzyskanie tytułów naukowych,
 • opracowanie podręczników akademickich oraz pomocy dydaktycznych, a także kursów e­learningowych przyczyniających się do usprawnienia procesu dydaktycznego,
 • prowadzenie Koła Naukowego „Transit” mające na celu poszerzenie wiedzy zaangażowanych w ich działalność studentów także poprzez kontakty z firmami działającymi w szeroko pojętym obszarze transportu, a także jednostkami samorządu terytorialnego. Przyczyni się to także do budowy wizerunku Katedry jako ośrodka propagującego nowoczesną wiedzę i może być impulsem do nawiązania ściślejszej współpracy na gruncie badawczo-rozwojowym.
Wykonanie: MAPRIT, 2018